National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

คณะกรรมการ อปสข.ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
 นายปัญญา กรีติหัตถยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน อปสข.เขต 6 ระยอง
 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ที่ปรึกษา
 นายสุริยา โป่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษา
 นายพีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง รองประธานอนุกรรมการ
 นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง ที่ปรึกษา
 ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
 นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
 นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
 ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อำนักมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
 นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด อนุกรรมการ
 นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาะารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อนุกรรมการ
 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อนุกรรมการ
 ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายยกเทศมนตรีเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย อนุกรรมการ
 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อนุกรรมการ
 นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง อนุกรรมการ
 นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อนุกรรมการ
 นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อนุกรรมการ
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อนุกรรมการ
นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน อนุกรรมการ
 นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก อนุกรรมการ
 นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี อนุกรรมการ
 นายสุทธิชัย เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ อนุกรรมการ
 นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อนุกรรมการ
 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน อนุกรรมการ
 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง อนุกรรมการ
 นายแพทย์รัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม อนุกรรมการ
 นายคำรณ มุทะสิน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนุกรรมการ
 นายแพทย์คิมห์ อิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ อนุกรรมการ
 นายแพทย์พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย อนุกรรมการ
 นางทวีพร พันคง ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
 นางสาววรรณดี มณีศาสตร์ ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ จังหวัดระยอง อนุกรรมการ
 นางสุรีย์รัช กำปั่นทอง ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ จังหวัดปราจีนบุรี อนุกรรมการ
นายโชคทวัส ยินดีจันทร์ ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ จังหวัดจันทบุรี อนุกรรมการ
นายสิงห์คำ มณีจันทสุข ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ
 นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ;
 นายเฉลิมพงษ์ นามนาค ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ
 นายสุนะรัก แก้วนุกูล ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ
 นายวิจิตร อาชีวะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อนุกรรมการ
 นายอมรินทร์ นิ่มนวล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อนุกรรมการ