National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

เครือข่ายประชาชน 9 ด้านทำเนียบเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน สปสช. เขต 6 ระยอง
พื้นที่เขต องค์กรเอกชนด้าน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ e-mail
จ.สมุทรปราการ เครือข่ายสตรีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง  จ.สมุทรปราการ 128/2 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นายอภิชัย  แสงวิมาน 027-314358  
  องค์การเครือข่ายการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จ.สมุทรปราการ 1103/2 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 นางประภาจิต  สว่างพัฒนา 027-077810  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บางพลีใหญ่ ๑ จ.สมุทรปราการ 3 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   027-402576  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บางพลีใหญ่ ๒ จ.สมุทรปราการ 30 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   027-510723  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ  จ.สมุทรปราการ 3081 หมู่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   027-492249  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ 1103/3 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   027-077810  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บางเสาธง ๒ จ.สมุทรปราการ 3/3 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   027-509676  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองปรือ จ.สมุทรปราการ 256 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   089-2319150  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ปลุกผักบางแก้ว จ.สมุทรปราการ 87/1 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   081-4070014  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสหกรณ์บางรำคาญ จ.สมุทรปราการ 871 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10540   027-076269  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่บ้านคู่สม จ.สมุทรปราการ 299/250 หมู่ 12 ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   028-162293  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีคลองสี่ จ.สมุทรปราการ 56 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   023-179218  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์ดารุนนาอีม จ.สมุทรปราการ 38/4 หมู่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   028-190583  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีเปรมฤทัย จ.สมุทรปราการ 8/497 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   086-9047553  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือพัฒนา จ.สมุทรปราการ 65 หมู่ 3 ต.นาเกลือ อ.พระเจดีย์สมุทร จ.สมุทรปราการ 10290   086-7513227  
  เครือข่ายสตรี กล่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก จ.สมุทรปราการ 1/4 ซ.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   081-7425114  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีออมทอง  จ.สมุทรปราการ 929/158 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   027-108843  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มเย็บเสื้อสตรีชุมชนสามห่วง จ.สมุทรปราการ 171 หมู่ 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   084-6552080  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มอาชีพสตรีวัดบัวโรย จ.สมุทรปราการ 77 หมู่ 13 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540   081-9085925  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีชุมชนสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ 2042 หมู่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   027-540458  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีบ้านสาขลา จ.สมุทรปราการ 141 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   081-7130511  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ์สุ-เหร่คลองใหม่ จ.สมุทรปราการ 394/4 หมู่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   023-301433  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ์สุคันธาวาส จ.สมุทรปราการ 171 หมู่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-072262  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ 47/1 หมู่ 2 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-035377  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณืเจริญวนาราม จ.สมุทรปราการ 38/1 หมู่ 10 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-073462  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสหกรณ์คอลาด จ.สมุทรปราการ 36 หมู่ 3 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-083601  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ์คลองบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ 67/1 หมู่ 7 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-072296  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ 257 หมู่ 1 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   023-233741  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู จ.สมุทรปราการ 163 หมู่ 4 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   023-301916  
  เครือข่ายสตรี กลุ่มสตรีสหกรณ์นาคพิรุณ จ.สมุทรปราการ 219/1 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   023-881383  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ์ชลเทพ-นิลุบล จ.สมุทรปราการ 52/44 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   023-123901  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ ์พัฒนาอาชีพบางเสาธงนอก  จ.สมุทรปราการ 31/6-7 หมู่ 2 ต.บางโฉลง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   081-4452617  
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ 120 หมู่ 4 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นางสมร  ระดมสุข 024-610750,
081-5599342
 
  เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา 101/16 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์76/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นางอรุณี  ศรีโต 028-178187  
  เครือข่ายผู้ใช้แรงงานกลุ่มสหภาพพื้นที่พระประแดง 14/40 หมู่ 9 ต.เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10103 นายสมาน  พรประชาธรรม    
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน สมัชชาเด็กและยาวชน จ.สมุทรปราการ 1364 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คุณวิษณุ  อุ่นอาภรณ์ 089-0893255  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ 18 หมู่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นางสาวอรรณี  ฉัตรโชติธรรม 023-801177 info@sos-thailand.org
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กดั่งดวงดาว จ. สมุทรปราการ 364 หมู่ 7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 คุณบุบผา  เอี่ยมสำอางค์ 086-5466084  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ทุกประเภท จ.สมุทรปราการ 343/6 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นายชาญชัย  จำปีคง 083-7713783  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านเคลื่อนไหว 1/8 หมู่ 5 ซ.บางยอ2 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นายสิงห์คำ  มณีจันสุข 081-8319544  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก 999/126 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 นางวรนิด  ตั้งปูชนียกุล _  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก 156/111 หมู่ 11 ถ.สุขถาวร 2 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 นายนิคม  บุณนำแสง 086-3346120  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ  จ.สระแก้ว 90/306 หมู่ 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 นายศิลปชัย  วัชรชวกุล 086-0204774  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านเคลื่อนไหว 158 หมู่ 9 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 นายชาลี  เหมือนมิ่ง 089-92476972  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ สมาคมคนตาบอด จ.สระแก้ว 119 หมู่ 10 ซ.เทศบาล2 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 นายศิลปชัย  วัชรชวกุล 085-9093920  
  กลุ่มสหกรณ์การเกษรบางพลี 87/1 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   023-373487  
  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรวมพลัง 99 หมู่ 2 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   024-537992  
  กลุ่มพัฒนาการแปรรูปการเกษตร 269 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   023-373676  
  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ 86/17-20 หมู่ 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   027-0833601  
  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบางผึ้ง 39 หมู่ 18 ต.บางผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   024-635582  
  กลุ่มเครื่องหนังปลากระเบน 15/99 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   085-4066830  
  กลุ่มเกษตรกรสามห่วง 4 หมู่ 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280   089-8808958  
  กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางน้ำผึ้ง 39/1 หมู่ 8 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   024-613295  
จ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายสตรี จ.ฉะเชิงเทรา 146 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 นางสุภา  ตันเจริญ 081-8230011  
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา 60/1 หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 นายช่วง  บุญเขียน 086-8279575  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ทุกประเภท จ.ฉะเชิงเทรา 482/2 หมู่ 18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 นายภิญโญ  เนียมสงค์ 081-3768436  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ สมาคมคนตาบอด จ.ฉะเชิงเทรา 84/1 หมู่ 1 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 นางสาวธัญญาพร กิตติปริคุณ 089-0000595  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก 51 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140      
  สมาคมรักษ์ชุมชนคนแปดริ้ว 27/2 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-821000  
  ทำนาคลองเขื่อน 61/3 หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-509002  
  ทำนาคลองเปรง หมู่ 7 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-512192  
  ทำนาท่าถ่าน หมู่ 1 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา 24110   089-7478209  
  ทำนาบางกระเจ็ด 39/1 หมู่ 2 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 24110   081-9054581  
  ทำนาบางขนาก 17 หมู่ 6 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   038-581302  
  ทำนาบางน้ำเปรี้ยว 30 หมู่ 8 ต.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   038-581302  
  ทำนาเมืองใหม่ 66 หมู่ 1 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาน์น จ.ฉะเชิงเทรา 24150   038-591394  
  ทำนาศาลาแดง 21/1 หมู่ 8 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   081-7074399  
  ทำนาหมอนทอง 27 หมู่ 8 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   038-566253  
  ทำไร่ท่าถ่าน 48 หมู่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา 24120   038-836620  
  ทำสวนลาดกระทิง 136 หมู่ 6 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160   038-502119  
  ทำประมงบางประกง 133 หมู่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130   038-531146  
  ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางปะกง 49/1 หมู่ 16 ถ.บางปะกง-คลองด่าน ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130   038-830557  
  ทำนาท่าไข่ 19 หมู่ 12 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-970585  
  ทำนาบางคา 25 หมู่ 8 ต.บางคา อ.ราชสาน์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120   038-591074  
 
ทำนาหนองยาว
หมู่ 3 ต.หนองยาว อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา 24120   038-838710  
จ.ชลบุรี เครือข่ายสตรี จ.ชลบุรี 61/106 หมู่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางรุ่งทิวา  ม่วงศิริ 087-0256122  
  เครือข่ายสตรี จ.ชลบุรี 123/59 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นางสังวาล  คุณากร 086-7877084  
  เครือข่ายสตรีสหกรณ์บ้านท่าเสา จ.ชลบุรี 75 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 นางจำเนียร  นุชศิริ 081-3849006  
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี   1/5 หมู่ 10 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 นางทองพูน  ศุภเสรี 038-435401,
081-6378865
 
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสูงอายุบ้านบางละมุง 40 หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ไม่มีชื่อ 038-241121,
038-241492
 
  เครือข่ายผู้ใช้แรงงานภาคตะวันออก (พื้นที่แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี 324/88 หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นายสมพร  ขวัญเนตร    
  เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ภาคตะวันออก (พื้นที่บ่อวิน จ.ชลบุรี) 120/46 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 นายเสมา  สืบตระกูล    
  เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ภาคตะวันออก (พื้นที่อมตะนครเวลโกรว์ จ.ชลบุรี) 700/332 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 นายณัฐวัตร  หวังสุดดี    
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตู้ ปณ 11 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์ 038-716247-9 webmaster@mahatai.org
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์ธารชีวิตเด็ก จ.ชลบุรี 3/199 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ซิสเตอร์เจียมจิตต์  ธรรมพิชัย 085-9364626,
038-322157-9
 
  เครือข่ายและเยาวชน ศูนย์กิจกรรมเยาวชนพัทยาชลบุรี 50 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายณัฐพงษ์  ศุขศิริ    
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัทยา ชลบุรี 346 หมู่ 9 ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายศุภกร  โนวจา 038-422121  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ชลบุรี 384 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 นายสยาม  จิตบรรจง    
  เครือข่ายชมรมคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 440 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260   038-716247-9
ต่อ 8100-2
info@fr-ray.org
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ทุกประเภท จ.ชลบุรี ตู้ ปณ 11 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 นายสัมฤทธิ์  ชาภิรมย์ 081-8639138 Samrit.apr@gmail.com
  เครือข่ายชมรมคนพิการ สมาคมคนตาบอด จ.ชลบุรี 28/13 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 นางสาวทิพวรรณ  อินทราชมมหาวงศ์ 089-2198690  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก 41 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายภวัต  สวยสม 084-9289594 Phawat39@hotmail.com
  กลุ่มย่านอมตะนครและเวลโกลว์ 41/126 หมู่ 12 สหพันธ์แรงงานยานยนต์ สาขาอมตะนคร (กลุ่มภาคตะวันออก) ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายเพ็ชรจรินทร์  จงใจหาญกล้า
นายประเวศ  คินาทิพย์
นายสุกวี  วงษ์โต
นายวิษณุเกลียวสีนาค
086-1336451  
  ผู้ปกครองผู้พิการสติปัญญา 336 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 นางลำดวน  เครือเนตร 087-0530705 Idchonburi@gmail.com
  ผู้ปกครองผู้พิการสติปัญญา 771 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 นางอารยา  แดงแสง 081-7620771  
  รร.อาชีวะพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 440 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 _ 038-716247-9,
038-420340
info@fr-ray.org
  ทำนาโคกเพลาะ 50/1 หมู่ 7 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   081-4521082  
  ทำนาทุ่งขวาง ซ.8 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   038-474140  
  ทำนานาป่า 27/18 หมู่ 2 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   038-786139  
  ทำนามาบโป่ง 74 หมู่ 2 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160   038-451079  
  ทำนาวัดโบสถ์ 63 หมู่ 5 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   038-260449  
  ทำนาวัดหลวง 24 หมู่ 2 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   038-266207  
  ทำนาหนองซ้ำซาก 100 หมู่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170   038-379371  
  ทำนาหนองรี หมู่ 13 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   081-7454933  
  ทำไร่เกษตรสุวรรณ 222 หมู่ 4 ต.เกษตรกรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270   _  
  ทำไร่เขาไม้แก้ว 106 หมู่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   081-8615374  
  ทำไร่บางละมุง 21 หมู่ 6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   038-704106  
  ทำไร่บึง 53 หมู่ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   038-490703  
  ทำไร่หนองหงษ์ 77 หมู่ 3 ต.หนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160   038-451079  
  ทำสวนศรีราชา 85/5 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   038-241303  
  ทำไร่ห้วยกะปิ 34 หมู่ 6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   038-795733  
  กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตำบลหนองเหียง 265 หมู่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140      
  ทำประมงบางทราย 102 หมู่ 3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      
  ทำประมงตำบลนาจอมเทียน 11/2 หมู่ 4 ถ.ตลาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180      
  ทำประมงท่าศุขศาลา 22 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110      
  ทำประมงแสมสาร 32/15 หมู่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180      
  ทำประมงบางพระ 67/6 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110      
  ทำประมงบางเสร่ 15 หมู่ 4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180      
  ทำประมงแสนสุข 1 ซ.8 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      
  ทำประมงอ่างศิลา 94 หมู่ 4 ถ.อ่างศิลา-บางแสน ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปากคลองโรงนาค 49 หมู่ 5 ถ.อ่างศิลา-เขาสามมุก ต.อ่างศิลา อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี 20000      
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปากคลองตำรุง 7 หมู่ 6 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำโคกขี้หนอน 70 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160      
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางปากสร้อย 429/9 หมู่ 4 ซ.ท่าเรือพลี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      
  ทำไร่บ้านบึง 58/3 หมู่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170   038-444206  
จ.ระยอง สมาคมคุ้มครองผู้สิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก 85/34 หมู่ 1 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 น.ส.สุภาวดี  วิเวก    
  เครือข่ายสตรีสหกรณ์บ้านหนองศรีมงคล จ.ระยอง 198/1 หมู่ 7 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นางเกษร  เกิดมณี 086-8322407  
  เครือข่ายสตรีสหกรณ์แม่บ้านประมง จ.ระยอง 78/6 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21001 นางยุพิน  โพธิ์แก้ว 081-6506455  
  เครือข่ายสตรีสหกรณ์บ้านสระแก้ว จ.ระยอง 51 หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางน้อย  พิมมะรัตน์ 038-963105  
  เครือข่ายสตรีสหกรณ์ประมงพลา จ.ระยอง 21 หมู่ 5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางพรรณพิมล  จักรกร 039-630489  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มผู้ปลูกผักชีวภาพบ้านเขาคอก จ.ระยอง 97 หมู่ 6 ต.สำนักทอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นายเฮี้ยว  พิมพ์เพ็ง 038-963470  
  เครือข่ายสตรีและเยาวชน สหกรณ์วังไทร จ.ระยอง 83 หมู่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 นายงอำนวย  กลิ่นศรี 081-9965376  
  เครือข่ายสตรีและเยาวชน สหกรณ์บ้านน้ำใส จ.ระยอง 92 หมู่ 2 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 นางบุญเรือน  ยับยั้ง 086-1567705  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มผลิตภัณฑ์งานทองเหลือง จ.ระยอง หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 นางเยาวภานี  หาดแก้ว 081-8648843  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.กองดิน จ.ระยอง หมู่ 8 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 นางอังคนา  ม่งหาผล 085-1504194  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตากแพรก จ.ระยอง 123/3 หมู่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 นางชุติมา  พืชพันธุ์ 081-8648509  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด จ.ระยอง 40/1 หมู่ 5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นายมนตรี  ยิ้มเยื้อน 086-0453938  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติก ต.สองสลึง จ.ระยอง 50 หมู่ 5 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นายศักดา  ทรัพย์สุข 081-5785575  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มขนมจีนข้าวกล้อง จ.ระยอง 131/2 หมู่ 11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นายเสวตร  บุญฤทธิ์ 038-898372,
086-1496268
 
  เครือข่ายสตรีกลุ่มเย็บผ้าวิสาหกิจบ้านสระแก้ว จ.ระยอง 69/2 หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางไพบูรย์  แสงสังข์ 089-0958373  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านชากหมาก จ.ระยอง หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางโสภา  คลองคำตัน 038-963239,
086-4040224
 
  เครือข่ายสตรีกลุ่มสตรแปรรูปอาหารทะเล ต.เนินฆ้อ จ.ระยอง 36/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นางชูศรี  ม่วงสุข 089-6022871  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมสีทอง  จ.ระยอง 85 หมู่ 7 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 นายชาตรี  ศรีสกุล 086-1110086  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านขวัญใจ ก.ม.12  จ.ระยอง 212 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นางอุบล  นรสิงห์ 081-2099603  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มศิลปประดิษฐ์จากรากไม้ จ.ระยอง 201 หมู่ 4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 นายเสรีชัย  สุขอิ่ม 089-5329695  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มพัฒนาอาชีพ การเกษตรครบวงจรชุมชนเมือง จ.ระยอง 95/4 หมู่ 6 ต.สำนักทอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 นางสาวบังอร  สวัสดี 089-4936424  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากตะไคร้  จ.ระยอง 67/8 หมู่ 7 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 นางรำพร  ประมวล 081-3773039  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกรับ  จ.ระยอง 46/2 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 นางนงนุช  โลหะส่องแสง 038-961238  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแลงพัฒนา  จ.ระยอง 8 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นางสมควร ศิริภักดี 081-7619497  
  เครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรยายดาพัฒนา  จ.ระยอง 30 หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นางเกษม เชื้อบำรุง 089-0310207  
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.ระยอง 54 ซ.วัดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายสีชมพู  พจน์ศิริ 082-4680502  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 45/3 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 คุณบุบผาทิพย์ แช่มนิล 081-8701042  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ทุกประเภท จ.ระยอง 71/2 หมู่ 3 ซ.แหลมไผ่ ถ.เกาะลอย-หัวหิน ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170 นายสมศักดิ์  จันทร์พราหมณ์ 081-0098248,
084-3604723
gin19198@hotmail.com
  เครือข่ายชมรมคนพิการ สมาคมคนตาบอด จ.ระยอง 219 หมู่ 3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21170 นายพีรพงศ์  จารุสาร 086-8395606  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก 84 หมู่ 6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 นายทรงวุฒิ  ศรีเจริญประมง    
  กลุ่มมปลูกผักพื้นบ้าน บ้านเขาโบสถ์ 134 หมู่ 7 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000   087-1434272  
  ทำนาบางบุตร 73 หมู่ 2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   038-641547  
  ทำนาบ้านค่าย 105 หมู่ 6 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   087-5823352  
  ทำไร่นิคมพัฒนา 253/6 หมู่ 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180   085-0836289  
  ทำไร่มาบข่า 46/13 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180   038-968413  
  ทำไร่มาบยางพร 161 หมู่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140   816831439  
  ทำไร่สับปะรดตำบลปลวกแดง 599 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140      
  ทำไร่สับปะรดตำบลสำนักท้อน 72/9 หมู่ 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130   085-0898506  
  ทำไร่สับปะรดพนานิคม 125 หมู่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180   087-5419469  
  ผู้ปลูกสับปะรดตำบลหนองไร่ 64 หมู่ 6 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140   081-8099129  
  ทำไร่สับปะรดมะขามคู่ 456 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180   089-2450257  
  ทำสวนกองดิน 140/3 หมู่ 3 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110   038-806113  
  ทำสวนชุมแสง 9 หมู่ 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210   081-8080815  
  ทำสวนตำบลตาสิทธิ์ 255 หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140   081-5348114  
  ทำสวนตำบลพลา 159/7 หมู่ 6 ถ.บ้านฉาง-พลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130   085-0945767  
  ทำสวนป่ายุบใน 28/2 หมู่ 2 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210   081-8028595  
  ทำสวนยางพารากองดิน 382 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110   038-806249
0816634766
 
  ทำสวนยางพาราชุมแสง 72 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210   081-8636590  
  ทำสวนวังหว้า 59/3 หมู่ 1 ถ.สุนทรภู่ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110   038-617386  
  ทำสวนสำนักท้อน 44/8 หมู่ 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130   081-8655272  
  ทำนาทางเกวียน 9/2 หมู่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110   089-0933462  
  ทำไร่สับปะรดตำบลชำฆ้อ 209 หมู่ 2 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110   089-8346890  
  ทำไร่สับปะรดมะขามคู่ 456 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180   089-2450257  
  ทำสวนเขาน้อย 123 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110   089-9029363  
  ทำสวนชากโดน 128/7 หมู่ 7 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110   087-1407018  
  ทำสวนทุ่งควายกิน 2/2 หมู่ 2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110   086-1551224  
  ทำสวนยางพาราบางบุตร 40/16 หมู่ 7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   081-7621490  
จ.ตราด เครือข่ายสตรีอาสาพัฒนาชุมชน  จ.ตราด 205 หมู่ 2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 นางสมศิริ  สง่าศิลป์ 039-531910  
  องค์การชุมชนคนตราด 9 หมู่ 6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 23000 นาศิริวรรณ  บุตราช 039-540643,
039-9368128
 
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.ตราด สำนักงาน อบต.ตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000 ร.ต.ท.สมบัติ  ชูพินิจ 039-518060,
087-9427680
 
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน องค์กรชุมชนท่าเรือจ้าง 77 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 นางวิไลวรรณ  ดำรงพินิชกิจ 039-511602  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.ตราด 20 หมู่ 4 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด 23000 คุณปัญญา  กุมกะ 081-8631159  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน ชมรมเพื่อนรักเพื่อนแท้ 66/14 หมู่ 7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 พ.จ.อ.ธีรพัฒน์  โสวัณณ
ประธานชมรม
089-4425256  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ จ.ตราด 9 หมู่ 6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 23000 นายธีรพงษ์  พิชญเนตินัย 086-6671730,
089-5094063
piek23000@yahoo.com
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านตาบอด 257 หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23000 นายสุวิทย์  สมเพ็ชร 081-1713920  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก 88 คลีนิกบ้านหมอฟัน ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 นางสาวศศิธร  พรมวัง    
  ผู้ปกครองผู้พิการสติปัญญา หมู่ 4 ถ.สาย-ตราดคลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 นายชาตรี  บุญโยประการ 084-8663214  
  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สถานีพัฒนาที่ดิน ต.ทุ่งนารี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130   086-8367478  
  ทำนาท่าพริก 94/4 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000      
  ทำนาหนองโสน 12 หมู่ 3 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000      
  ทำสวนท่าโสม 138 หมู่ 1 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150      
  ทำสวนทุ่งนนทรี 205 หมู่ 8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนน้ำเชี่ยว 33 หมู่ 4 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120      
  ทำสวนบ่อพลอย 50/1 หมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140      
  ทำสวนบางปิด 6 หมู่ 4 ถ.บางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120      
  ทำสวนประณีต 16 หมู่ 9 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนวังกระแจะ 219 หมู่ 6 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000      
  ทำสวนวังตะเคียน 100 หมู่ 1 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนสะตอ 309 หมู่ 2 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนหนองบอน 201 หมู่ 6 ต.หนอนบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23160   087-1282404  
  ทำสวนห้วงน้ำขาว 31/2 หมู่ 4 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000   _  
  ทำสวนห้วยแร้ง หมู่ 9 ถ.ศาลาบ้านหินโกร่ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23000   089-9362808  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ท่าพริก 14 หมู่ 5 ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000      
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เทพนิมิต 5 หมู่ 6 ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนช้างทูน 8 หมู่ 2 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140      
  ทำสวนคลองใหญ่ 147/4 หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120      
  ทำสวนไม้รูด 28 หมู่ 5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110      
  ทำสวนแสนตุ้ง 187 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130      
  ทำสวนอ่าวใหญ่ 43/14 หมู่ 2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000      
  ทำนาเนินหอม 37 หมู่ 3 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   037-407324  
  ทำนาบ้านทาม 133 หมู่ 3 ต.บ้านทาม อ.ศรีมโหโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140      
  ทำนาบุฝ้าย 46 หมู่ 6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคราม จ.ปราจีนบุรี 25130      
  ทำนาไผ่ชะเลือด 14/1 หมู่ 1 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140   081-8027025  
  ทำไร่บ่อทอง 89 หมู่ 3 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25190      
  ทำไร่วังท่าช้าง 236/2 หมู่ 4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   037-219300  
  ทำไร่หนองโพร 17/1 หมู่ 10 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธฺ จ.ปราจีนบุรี 25140      
  ทำสวนโคกไม้ลาย 93 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   081-7214618  
  ทำสวนดงขี้เหล็ก 56 หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   037-403482  
  ทำสวนเนินหอม 59 หมู่ 17 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   081-2797179  
  ทำสวนหนองโพรง 29 หมู่ 2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมโหโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140      
  ทำสวนแก่งดินสอ 102 หมู่ 2 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220   081-9097357  
  ทำสวนบ้านพระ 15/15 หมู่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000      
จ.สระแก้ว เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.สระแก้ว 398 หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ร.อ.วิชา  บุญจันทร์ 037-261220,
081-4446742
 
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ. สระแก้ว 525 หมู่ 3 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 คุณขวัญฤดี  ดวงรัตน์ 081-6831184  
  ทำนาท่าแยก 163 หมู่ 2 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000   086-1540530  
  ทำนาบ้านแก้ง 55 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000   089-4967533  
  ทำนาวังสมบูรณ์ 41/3 หมู่ 10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250   089-9362175  
  ทำไร่ทุ่งมหาเจริญ 299 หมู่ 1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210   087-0501297  
  ทำไร่วังน้ำเย็น 64/1 หมู่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210   087-1287350  
  ทำสวนวังสมบูรณ์ 32 หมู่ 5 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250   089-5191574  
  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์วังสมบูรณ์ 109 หมู่ 4 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250   081-8263995
081-8345366
 
  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์เมืองสระแก้ว 53 หมู่ 6 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000   085-2126289  
  ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์คลองหาด 34 หมู่ 11 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260   089-5435767  
  ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์ตาพระยา 498 หมู่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180   084-9834092  
  เครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี 1 หมู่ 9 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22010 พ.ต.ต.ชาตรี  ชาวเมือง 081-9317274  
  มูลนิธิสงเคราะผู้สูงอายุบ้าน จ.จันทบุรี 54/5 หมู่ 10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 นายไฉน  สุขสัมพันธ์  _  
  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล จ.จันทบุรี 137 หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 นายวิโรจน์  นันทจินดา  _  
  เครือข่ายชุมชนแออัด สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ 61 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  _ 087-6030910  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคม(ศยส.) จ.จันทบุรี 8/110 หมู่ 2 นายพงศกร  ครองศิริ 039-511602  
  เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.จันทบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี อ.เขิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210 คุณญษณี  ใจตั้ง _  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงภาคตะวันออก รพ.พระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 นางยุทธนา  ทวิชัย 089-8314964  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ 159 หมู่ 3 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 นายกองสิน  แรงดี 089-0934463  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านเคลื่อนไหว 50/9 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 นายกมล  บุญจันทร์ 081-7620996  
  เครือข่ายชมรมคนพิการ ด้านหูหนวก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 นายธนายุทธ  ลาดทอง _  
  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลแห่งประเทศไทยเพื่อการบ้านพักผู้สูงอายุ คามิเลี่ยนโซเซียลเซ็นต์เตอร์ จ. จันทบุรี 137 หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 นายวิโรจน์  นันทจินดา _  
  มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านจันทบุรี 54/5 หมู่ 10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 นายไฉน  สุมสัมพันธ์ _  
  ทำนาเกาะขวาง 34 ถ.ญษรวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   087-1345241  
  ทำนาเขาวงกต 45 หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160   081-3843366  
  ทำนานายายอาม 24 หมู่ 2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160   _  
  ทำนางังโตนด 19 หมู่ 4 ต.วังโตนด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   081-3036980  
  ทำนาหนองชิ่ม 45 หมู่ 3 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130   086-1557127  
  ทำไร่เขาวงกต 84 หมู่ 6 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160   084-9602626  
  ทำไร่วังโตนด 239/5 หมู่ 10 ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.จันทบุรี 22120   086-1510846  
  ทำสวนเกวียนหัก 14 หมู่ 4 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   089-0937945  
  ทำสวนขลุง 3/2 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   086-8407520  
  ทำสวนขุนซ่อง 27 หมู่ 7 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160   081-2536608  
  ทำสวนเขาแก้ว 17 หมู่ 6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   086-0882263  
  ทำสวนคมบาง 41/1 หมู่ 6 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   039-459526  
  ทำสวนคลองนารายณ์ 30 หมู่ 9 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   081-8615375  
  ทำสวนฉมัน 2/1 หมู่ 8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   081-0084984  
  ทำสวนตะปอน 30/4 หมู่ 3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   081-7818312  
  ทำสวนท่าหลวง 17 หมู่ 4 ถ.ท่าหลวง-น้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   086-1325374  
  ทำสวนทุ่งเบญจา 22/1 หมู่ 9 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   039-395407  
  ทำสวนบ่อ 41 หมู่ 10 ต.บ่อทอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22120   081-9839433  
  ทำสวนบ่อพุ 27/2 หมู่ 1 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   081-5505897  
  ทำสวนบ่อเวฬุ 37 หมู่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   089-8197524  
  ทำสวนปะตง 138 หมู่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180   _  
  ทำสวนปัถวี 50 หมู่ 5 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   086-1108270  
  ทำสวนโป่งน้ำร้อน 100/1 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140   081-9957416  
  ทำสวนพลวง 6 หมู่ 3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210   081-9830313  
  ทำสวนพลิ้ว 36 หมู่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22160   086-1462650  
  ทำสวนมะขาม 74/2 หมู่ 10 ต.มะขามคู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   089-0921284  
  ทำสวนพลอยแหวน 11 หมู่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   087-0047684  
  ทำสวนมาบไพ 25/5 หมู่ 3 ถ.มะขาม-ขลุง ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22120   087-9042501  
  ทำสวนวังสรรพรส 15 หมู่ 1 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   089-0314573  
  ทำสวนสนามไชย 44/2 หมู่ 8 ต.สนามไชย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   089-0915669  
  ทำสวนสีพยา 1 หมู่ 1 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   039-457528  
  ทำสวนแสลง 39/5 หมู่ 9 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   039-373137  
  ทำสวนหนองตาคง 102 หมู่ 7 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140   089-9304151  
  ทำสวนอ่างคีรี 30 หมู่ 6 ต.อ่างศิลา อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   084-3164983  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหนองชิ่ม 45/2 หมู่ 6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130   081-6631177  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกาะปริด 35/1 หมู่ 5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130   081-6838008  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำช้างข้าม 7/2 หมู่ 5 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160   081-3612549  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย 38/1 หมู่ 9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130   081-7802953  
  ทำสวนหนองตาคง หมู่ 5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110   081-9400356  
  ทำสวนอ่างคีรี 3/3 หมู่ 2 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190   081-7457955  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหนองชิ่ม 40 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160   039-376213  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเกาะปริด 36/1 หมู่ 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   086-0060253  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำช้างข้าม 1 หมู่ 2 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   039-455278  
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย 31 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120   089-7506614  
จ.ปราจีนบุรี เครือข่ายผู้ใช้แรงงานภาคตะวันออก (กลุ่มย่าน) จ.ปราจีนบุรี  505 หมู่ 9 บ.เอ็มฟูด จำกัด ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางวิไลพร  แก่นปลั่ง
สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย
นายไพฑูรย์ สีตา
สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย
นายบุญจันทร์  พูลสวัสดิ์
นายอนุวัฒน์  เพชรศรี
087-1416179
089-2287383
087-9132598
089-0690167
086-1385581
paitoon2512@gmmail.com
boonjun-heier@hotmail.com
  เครือข่ายงานสื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียง        
  เครือข่ายหน่วยงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ยากไร้คามิเลี่ยนโซเซียลเซ็นต์เตอร์ จ.ปราจีนบุรี 240 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 บาทหลวงวสันต์สายพรหม ผอ. 032-276010,
037-277034