National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็นปี 2566

 

 

ขอเชิญร?วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห?งชาติ  ประจำป? 2566

ภายใต? พรบ.หลักประกันสุขภาพแห?งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(13)

 

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห?งชาติ เขต ๖ ระยอง (สปสช.เขต ๖ ระยอง)  จัดให?มีการรับฟ?ง ความคิดเห็นทั่วไปจากผู?ให?บริการ ผู?รับบริการ ผู?มีส?วนได?เสียและประชาชนทั่วไป ประจำป? ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห?งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๑๓)  เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห?งชาติ ผ?านช?องทางออนไลน?

            ความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางออนไลน์ เปิดรับความเห็นจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทาง ทั้งจากการประชุม   การสัมภาษณ์ และช่องทางอื่นๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป?นข?อเสนอและกำหนดหาแนวทางการดำเนินงานตอบสนองต?อข?อเสนอ ที่สามารถดำเนินการได?ในระดับเขตพื้นที่  ก?อนส?งมอบข?อเสนอให?คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห?งชาติ ต?อไป

            สำหรับ ขอบเขต ประเด็นข้อเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ และประเด็นที่กำหนดประกอบด้วย

            ช?องทางออนไลน?  ยังเป?ดรับความคิดเห็นตลอดทั้งป?สำหรับความคิดเห็นหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะถูกนำเข?าวงจรดำเนินงานพัฒนาข?อเสนอในระดับเขต พื้นที่ของป?ถัดไป

แสดงความคิดเห็นได้ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตอบแบบสำรวจตามความเป?นจริง  ท?านสามารถข?ามหรือไม?แสดงความเห็น ในเรื่องที่ท?าน

ไม?ทราบหรือไม?ต?องการแสดงความคิดเห็นได?