National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

คณะกรรมการ อคม.ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวช ประธานอนุกรรมการ
แพทย์หญิงจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการ
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
 นายแพทย์อรรณพ กาญจนสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 แพทย์หญิงเนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 นายแพทย์ราเชษฏ เชิงพนม ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป อนุกรรมการ
 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน อนุกรรมการ
 นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ อนุกรรมการ
 นายสรรพสิทธิ์ เบญจาธิกุล ผู้แทนพนักงานอัยการสังกัดสำนักงานคดีปกครอง อนุกรรมการ
 นายวันชัย นนทกิจไพศาล ผู้แทนสภาเภสัชกรรม อนุกรรมการ
 ทันตแพทย์ชายสัจจา แต่ถาวร ผู้แทนทันตแพทยสภา อนุกรรมการ
 นายประกิตย์ โยธีพิทักษ์ ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการ
 นายวินัย ชัยชนะวิโรจน์ ผู้แทนสภากายภาพบำบัด อนุกรรมการ
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นางธนิตา ฉิมวงษ์ ผู้แทนสภาการพยาบาล อนุกรรมการ
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นางขนิษฐา ชูชาวนา ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค อนุกรรมการ
นายสุรกิจ สุวรรณแกม ยังไม่มีผู้แทน ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ อนุกรรมการ
 นายปิยะ ปิตุเตชะ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุกรรมการ
 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ ผู้แทนเทศบาล อนุกรรมการ
 นายกิตติ ปักครึก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล อนุกรรมการ
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง นางสุนิมิตต์ โชติช่วง ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านสตรี อนุกรรมการ
 นางดารณี ชากรแก้ว ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ อนุกรรมการ
 นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช อนุกรรมการ
 นายพรชัย เมืองศิริ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเรื้อรังอื่น อนุกรรมการ
 นางสาวอรุณี ศรีโต ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้ใช้แรงงาน อนุกรรมการ
นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง เลขานุการ