National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา เขตพื้นที่ระยอง ชื่อเดิม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549        เป็นสำนักงานสาขาเขตแห่งแรก ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ต่อมาย้ายที่ตั้งอยู่อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ตึกสตาร์ไอที และทำพิธีเปิดสำนักงาน เดือน กรกฎาคม 2549 รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการท่านแรกที่ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์กรรชิต คุณาวุฒิ (1 พฤษภาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2555) ผู้อำนวยการท่านที่สอง นายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา (16 พฤศจิกายน 2555-22 มิถุนายน 2560) ผู้อำนวยการท่านที่สาม แพทย์หญิงแก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร (23 มิถุนายน 2560-31 มกราคม 2562)ผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ (16 พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน)

นายแพทย์กรรชิต คุณาวุฒิ (1 พฤษภาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2555) 

นายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา (16 พฤศจิกายน 2555-22 มิถุนายน 2560)

 

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ท้องฟ้า, เสื้อผ้า, ผู้หญิงคำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

แพทย์หญิงแก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร (23 มิถุนายน 2560-31 มกราคม 2562)

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ท้องฟ้า, เสื้อผ้า, ผู้หญิงคำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ  

  นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ (16 พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน)